Desinto dezinfekcia 100 ml

6.00  1.50 

Na sklade

Ušetríte: 4.50  (75%)
  • Receptúra podľa WHO.
  • Registrovaný slovenský výrobok.
  • Kvalitné zložky bez náhrad a alergénov.
  • Vhodné na dezinfekciu rúk a všetkých povrchov.
  • Nevysušuje a nedráždi pokožku.
Bezplatné vrátenie

Tovar môžete vrátiť do 30 dní.

Rýchle doručenie

Objednávky posielame do 1-3 pracovných dní.

Bezpečný nákup

SSL bezpečné nakupovanie.

Kvapalný dezinfekčný prostriedok určený na dôkladnú, rýchlu a účinnú dezinfekciu rúk voči patogénnym mikroorganizmom (baktérie, vírusy a pod.) pripravený podľa odporúčanej receptúry WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) na prevenciu voči šíreniu choroboplodných zárodkov. Obsahuje glycerol na ošetrenie pokožky pred vysušením. Určený pre spotrebiteľov, aj na profesionálne použitie.
Účinné látky: propán-2-ol (75g/100g) a peroxid vodíka (0,125g/100g)

Návod na použitie

Na jednu dlaň ruky naneste 1 dávku prípravku a rozotrite krúživým trením oboch dlaní v takom množstve, aby bol povrch obidvoch rúk navlhčený. Postupujte dôkladne aj medzi končekmi prstov, medzi samotnými prstami, ako aj na hánkach a vrchoch rúk po dobu min. 60 sekúnd. Počkajte približne 1 minútu nech sa prípravok odparí. Dezinfekčný účinok nastáva okamžite.

Zloženie

  • Isopropyl alkohol 75% (v/v),
  • Glycerol 1.45% (v/v),
  • Hydrogen peroxid 0.125% (v/v)
  • Destilovaná voda
  • Eukaliptová esencia

Nebezpečenstvo

Obsahuje propán-2-ol. H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. Zákaz opakovaného použitia obalu.